Photos and videos of Kohei

Kohei's talk at the Milner Symposium.